Dai Chong's blog

下面先为大家介绍两个php函数:
array_column():返回输入数组中某个单一列的值。

小例子:


array_column的用法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
$a = array(
array(
'id' => 5698,
'first_name' => 'daichong',
'last_name' => 'css',
),
array(
'id' => 4767,
'first_name' => 'dc',
'last_name' => 'js',
),
array(
'id' => 3809,
'first_name' => 'DC',
'last_name' => 'web',
)
);
$lastNames = array_column($a,'first_name')


打印结果
1
2
3
4
5
6
Array
(
[0] => daichong
[1] => dc
[2] => DC
)

array_multisort():返回指定排序后的数组。
函数返回排序数组。您可以输入一个或多个数组。函数先对第一个数组进行排序,接着是其他数组,如果两个或多个值相同,它将对下一个数组进行排序。
注释:字符串键名将被保留,但是数字键名将被重新索引,从 0 开始,并以 1 递增。

注释:您可以在每个数组后设置排序顺序和排序类型参数。如果没有设置,每个数组参数会使用默认值。

实践:

代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
$arr=array(
0=>array(
'run_date'=>3,
'count'=>'5'
),
1=>array(
'run_date'=>2,
'count'=>'10'
),
2=>array(
'run_date'=>1,
'count'=>'10'
)
);
$date = array_column($arr, 'run_date');
array_multisort($date,SORT_ASC,$arr);
echo "<pre>";
print_r($arr);

结果:

打印结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Array
(
[0] => Array
(
[run_date] => 1
[count] => 10
)

[1] => Array
(
[run_date] => 2
[count] => 10
)

[2] => Array
(
[run_date] => 3
[count] => 5
)

)

是不是根据指定的键值进行排序了呢?


 评论